Veelgestelde Vragen

Cooperatie

Wat is een coöperatie eigenlijk?

Een groep particulieren die met elkaar energie opwekken, inkopen of besparen. Vaak wonen ze bij elkaar in de buurt. Ze wekken bijvoorbeeld stroom op met zonnepanelen op het dak van een school of ze leggen een zonnepark aan. Een coöperatie kan ook eigenaar zijn van een windturbine, energiebesparingsprojecten organiseren of groene stroom doorverkopen aan haar leden.

Zijn er veel van zulke samenwerkingsverbanden?

In februari 2021 telde Nederland 623 energie-coöperaties, met bijna 100.000 leden of deelnemers aan projecten. Na zeven jaar snelle toename van het aantal coöperaties vlakt de groei af. Een zeker verzadigingspunt lijkt daarmee bereik te worden. Het gaat nu meer om de kwaliteit van de van de coöperaties: de doorontwikkeling naar dynamische en effectieve coöperaties met meer eigen projecten, leden en deelnemers. Er staat nu 325 MWp aan collectief zonvermogen (vooral op daken) en 229,9 MW aan collectieve wind in eigendom van energiecoöperaties

Hoe kan ik lid worden?

Je kan altijd lid worden van de Energie coöperatie Teylingen. Als lid mag je mee investeren in onze projecten en je daar mede-eigenaar van noemen. Dat doe je door een of meer certificaten te kopen. Aan het lidmaatschap van de coöperatie is een jaarlijkse bijdrage van €10,- verbonden. Als u uw energie leveringscontract omzet naar om|nieuwe energie vervalt deze lidmaatschapsbijdrage. Voor verdere informatie zie vraag energieleverancier.

Voorwaarden tot deelname

1. Je wordt lid van de coöperatie

Je wordt lid van de coöperatie. Alleen dan kun je meedoen met een project. Doordat we een coöperatie zijn word je meteen mede-eigenaar van het zonnedak, samen met alle andere deelnemers. Dit betekent ook dat je kan meebeslissen over de keuzes voor jouw dak. Elk lid heeft 1 stem in de algemene leden vergadering, ongeacht de hoeveelheid certificaten waarin is geinvesteerd.
Elk lid beslist mee in de coöperatie. Leden die nog niet meedoen met een dak beslissen mee over de algemene gang van zaken.

2. Je woont binnen het postcodegebied van het project

Om in aanmerking te komen voor het verlaagde belasting tarief moet je in de buurt van het zonnedak wonen. De wettelijke regeling stelt als voorwaarde dat je binnen een ‘postcoderoos’-gebied woont. Je vindt dit terug bij het zonnedak waar je voor intekent.
Heb je postcode 2171, 2172, 2215, 2343, 2361 of 2161? Dan kun je meedoen!
Verhuis je tussentijds? Indien deelnemers gedurende de looptijd van het project verhuizen kunnen ze gewoon deel blijven nemen in het project.

3. Je bent een particulier of bedrijf met een kleinverbruiksaansluitin

Per adres kan er een lid zijn die een kleinverbruiksaansluiting heeft (dus max 3x 80A).

4. Aantal certificaten

De coöperatie heeft een minimaal aantal certificaten bepaald van 2, om zo ook mensen met een kleine beurs de mogelijkheid te geven mee te doen, maar tegelijkertijd niet te veel administratieve lasten te hebben. We hebben een voorlopig maximum van 12 certificaten vastgesteld.

Investering in project

Duur deelname project

In principe schrijf je je in voor een periode van 15 jaar.

Ik ben ondernemer, kan ik als ondernemer ook meedoen?

Ja, dat kan mits u een kleinverbruikaansluiting heeft en binnen het postcoderoosgebied gevestigd bent. Of dat voor u voordelig is, zult u met uw boekhouder of accountant moeten afstemmen.

Ik ben huurder, kan ik dan meedoen?

Ja, dat kan. Er is geen onderscheid tussen huiseigenaren en huurders.

Hoe werkt de financiering van het project en wat zijn certificaten?

De financiering van het project wordt gerealiseerd door middel van de uitgifte van een obligatielening. Deze lening is opgebouwd uit 677 certificaten die ieder een opbrengst van nominaal 250 kWh vertegenwoordigen.

 

De leden van de coöperatie kunnen investeren in twee tot twaalf certificaten van 220 euro per stuk. De opbrengsten uit de verkoop van opgewekte zonne-energie en ontvangen subsidie worden verdeeld over de certificaten, in de vorm van een jaarlijks uitgekeerd rendement, aflossing en mogelijkerwijs een bonus rente.

Wat is mijn rendement en terugverdientijd op mijn certificaten?

Een rekenvoorbeeld: Stel je koopt 4 certificaten. Je investeert dan 880 euro in het project. Ieder jaar betaalt de coöperatie rente en aflossing over de obligatielening. Bij 4 certificaten is dat 94 euro in jaar 1 en 60 euro in jaar 15. Na 9 tot 10 jaar heb je je inleg terugverdiend. De verwachting is dat we in jaar 8 en jaar 15 bonusrente uit kunnen keren.

Als ik meer certificaten heb, heb ik dan ook meer stemrecht bij de ALV?

Nee; een van de voorwaarden van de overheid is dat ieder lid een(1) stem heeft ongeacht het aantal certificaten dat hij of zij heeft gekocht.

Wat gebeurt er met mijn deelname in een project als ik verhuis?

Energie Coöperatie Teylingen maakt gebruik van de nieuwe subsidie regeling SCE (postcoderoosregeling). Hiervoor geldt het volgende: als een lid van een energiecoöperatie tijdens de looptijd van de subsidieregeling verhuist naar buiten het postcoderoosgebied, dan kan hij lid blijven van de energiecoöperatie en deel blijven nemen aan het project. Dit is een versoepeling ten opzichte van de huidige postcoderoosregeling.

Hoeveel deelnemers heeft een project nodig om te kunnen beginnen?

Om te borgen dat er voldoende participatie en betrokkenheid is, is een minimum aantal deelnemers vereist door de overheid. Voor zonne-energieprojecten moet de energiecoöperatie per vijf kiloWattpiek één lid hebben. Een project van bijvoorbeeld 500 panelen zal ongeveer 175 kW piekvermogen hebben. Er moeten dan zo’n 35 leden zijn voordat het project kan beginnen.

Kan ik mijn certificaten ook verkopen?

Ja, dat kan, maar onder beperkingen. U kunt de certificaten aanbieden aan andere leden van de coöperatie. De coöperatie zelf zal certificaten niet inkopen. De certificaten die worden aangeboden kunnen worden overgenomen door mensen die lid zijn van de coöperatie en op een wachtlijst staan. De coöperatie hanteert twee wachtlijsten: de eerste is voor leden die graag meer certificaten willen dan ze op dat moment hebben; de tweede is voor leden van de coöperatie die willen meedoen zodra er plaats is.

Zijn de zonnepanelen mijn eigendom als lid?

Nee, de coöperatie is eigenaar van de zonnestroominstallatie in het project. Alle leden samen zijn eigenaar van de coöperatie.

Heeft mijn deelname in het project effect op mijn energielabel?

Helaas niet. Er is een lobby om dit voor elkaar te krijgen, maar vooralsnog is deelname in het project niet in te zetten voor het energielabel.

Wat gebeurt er als het pand wordt verkocht, gesloopt of afbrand?

De coöperatie zal een notarieel recht van opstal krijgen om op het dak panelen te mogen plaatsen. Dit betekent dat het dak voor 15 jaar ter beschikking wordt gesteld aan de coöperatie. Als het pand verkocht wordt, wordt het recht van opstal meeverkocht. Door het ter beschikking stellen van het dak via dit recht van opstal wordt overeengekomen dat het pand niet binnen 15 jaar wordt gesloopt. Als het pand afbrand, dan is de installatie verzekerd.

Moet ik de inkomsten uit mijn certificaten opgeven aan de belasting

De waarde van obligatie lening moet u opgeven als bezitting in box 3. Dit betekent dat het rendement uit deze lening niet hoeft te worden opgegeven als inkomen.

Energie Leverancier

Maakt het uit bij welke energieleverancier ik zit?

Aangezien alle opbrengsten via de coöperatie uitgekeerd worden is het niet relevant bij welke energieleverancier een deelnemer de elektriciteit afneemt. Er is echter 1 leverancier waarbij u en de energiecoöperatie een extra voordeel hebben. Als u energie af gaat nemen van om|nieuwe energie ontvangt de energiecoöperatie een bijdrage en in ruil betaalt u geen lidmaatschapscontributie. om|nieuwe energie is een coöperatieve energieleverancier die allen stroom verkoopt van energiecoöperaties die lid zijn. Zij hebben geen winstoogmerk en geen grootaandeelhouders, waardoor er een extra bijdrage aan het duurzame doel wordt gerealiseerd.

Krijg ik de opgewekte stroom zelf geleverd?

Nee, de stroom wordt geleverd aan het openbare net en verkocht aan een energieleverancier. Indien u echter kiest voor om|nieuwe energie als energieleverancier is er wel een relatie. U neemt dan als het ware stroom afuit het project. Er zal ook altijd andere energie worden geleverd, met name in de winter. Deze is echter wel uit natuurlijke bronnen (wind).

Moet ik switchen van energieleverancier?

Nee dat hoeft niet. Als u echter stroom afneemt van om|nieuwe energie zal Energie Coöperatie Teylingen een vergoeding ontvangen