Privacy Policy

Energie Coöperatie Teylingen hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en transparantie daaromtrent. Deze privacyverklaring beschrijft hoe Energie Coöperatie Teylingen als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ gegevens (hierna: ‘persoonsgegevens’) verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, die verband houden met u of die u identificeren, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

 

Identiteit en contactgegevens

Energie Coöperatie Teylingen, contact via info@zonopteylingen.nl

 

Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking

Energie Coöperatie Teylingen verwerkt persoonsgegevens om informatie over zijn activiteiten aan te bieden door middel van evenementen, beantwoording van vragen en overige activiteiten. Ze verwerkt daartoe de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer en evt. de naam van de organisatie namens wie u optreedt.
Energie Coöperatie Teylingen kan bezoekers van de website verwijzen naar andere bronnen. Op onze website zijn bijvoorbeeld links naar derden opgenomen. Energie Coöperatie Teylingen draagt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en voor de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze derden te lezen.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Energie Coöperatie Teylingen deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar dienstverlening. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Energie Coöperatie Teylingen (‘verwerkers’), wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om een zorgvuldig gebruik en passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. Energie Coöperatie Teylingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw persoonsgegevens worden nimmer doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Uw rechten

U heeft het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Daarnaast heeft u het recht om gegeven toestemming voor bepaalde gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw wettelijke rechten of wanneer u andere vragen en/of opmerkingen heeft over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door Energie Coöperatie Teylingen, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@zonopteylingen.nl. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Energie Coöperatie Teylingen wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Toepasselijk recht

Deze privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Teylingen, October 2022